cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Pwiyahe [PWI]
13▲ 13 ▼ 0
Typology Progressing 584 words
[view flag info]
Pwiyahe
Pwìyahé seléwa
[pʷì:jähé: sɛlé:wä]*
Registered by Verkolle on 10 July 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Pwiyahe
niele.

ilsinbìyahéseléwa.
Sample of Pwiyahe[view] Níwà íno saikel yopahém.

My dog sells hats.
[view all texts]
Latest vocabulary
lattènholiday
wínenwine
oqonbeast
Language family relationships
[view] Poiyai xeléva (Iqoile poiyai)No summary available for this dialect.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m m:   n n:          
Plosive p pʷ pʷ: p:   t tʷ tʷ: t:       k kʷ kʷ: k:  
Fricative [ɸ]1 f s ʃ [ç]2     h
Lateral approximant     l l:          
Approximant         j w    
 1. Before o, ó, ò, allophone of /f/
 2. Before i, í, ì, allophone of /h/
VowelsFrontCentralBack
Close i í: ì:    
Close-mid é:   ó:
Open-mid ɛ ɛ̀:   ɔ ɔ̀:
Open   ä ä́: ä̀:  
Polyphthongs ɔi ɛi äi ie io ɛo ɔe
Orthography
Below is the orthography for Pwiyahe. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 PwiyaheOrthography
Aa
al
/ä/
Àà
àyo
/ä̀:/
Áá
átio
/ä́:/
Pp
pel
/p/
Tt
tiok
/t/
Ee
eppwó
/ɛ/
Èè
èto
/ɛ̀:/
Éé
éxei
/é:/
Ff
fel
/f/
Hh
ahal
/h/
Ii
inna
/i/
Ìì
ìsa
/ì:/
Íí
íme
/í:/
Kk
koix
/k/
Ll
laqa
/l/
Mm
mei
/m/
Nn
/n/
Oo
olio
/ɔ/
Òò
òsoi
/ɔ̀:/
Óó
óki
/ó:/
PW pw
pwèl
/pʷ/
Qq
qòl
/kʷ/
Ss
sai
/s/
TW tw
twàl
/tʷ/
Ww
wein
/w/
Xx
xot
/ʃ/
Yy
yek
/j/
✔ Shown in correct order
  Typological information for Pwiyahe

  Base counting systemVigesimal (20)
  Phonemic vowel lengthShort/Long
  Syllable structureModerate (CVC max)

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 04-Dec-20 20:57 | Δt: 440.8519ms