cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Anmevigian [SZANM]
16▲ 16 ▼ 0
Typology Functional 734 words
[view flag info]
Anmevigian
Aḿmèfìqò
[am:EficCO]
Registered by [Deactivated User] on 15 December 2020
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Anmevigian This is specifically Common Anmevigian, which is the everyday spoken language, but there is also Formal Anmevigian, and the dialects

Currently: updating & expanding the CWS dictionary because i haven't updated it in some time

Sample of Anmevigian[view] čòš ÿ sàk, / o mòp sùŧr-op ÿ eĭ màrxòṕènt-op. / -- / "yè by̌è čònèmàièčò" / ţȯl. / "epyènò očèmàiè čŭàièmŭàkţò" / tù č ʒd ím e rptòu ʒ tù kwfà-mqn ʒ tù ià sčòń / "epyòčà, ɴ bàlčàiè màţàk, ţò" / fòš rìu tù ià aĭ-ràr dòñ-sàt / "ipyìkòlà čà, ɴ" — čù čù, čù čù (xs kwfà-mqn-t) irm (xs yès-t) (xs lènt-t) / -- / kwfà-mqn lènt-ià / "e, epyìţù ieìmÿȯö̇k" / ...[view all texts]
Latest vocabulary
kÿynword
wkàń-kÿynsearch term
iwclike
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarPharyngealGlottalOther
Nasal m   n     J   N      
Plosive p p_w b   t d     [J\]1   k k_w [g]2      
Fricative   f v s s_- S   C [j\]3     [?\]4 [h]5 h\  
Affricate     ts ts: ts_-: tS   cC          
Lateral approximant     l                
Approximant           j w       [H]6
Flap         r`7            
Blends SO pu nE ki pC jO sO ku pi r`S_0
 1. before /i/, allophone of /N/
 2. in onset, allophone of /N/
 3. in onset, allophone of /j/
 4. semivowel equivalent, allophone of /@\/
 5. word initially, allophone of /h\/
 6. allophone of /y/
 7. [ɾ̱̊]
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y   u
Close-mid   @\ @\:  
Mid   @1  
Open-mid E E: 9   V O
Near-open {    
Open a a:    
Polyphthongs On ak in as
 1. marginal
Syllable Structure(C)³V(C)³
Stress informationWord stress is default penultimate, and a stress marker is used for other positions, most commonly initial and final.
There is also grammatical word stress/emphasis, where changing the stress/emphasis of a word in a sentence, of which there is always only one, will change the part of speech of said word, where for example: <FÈSĬ tàmyà> with the stress/emphasis on <fèsĭ> would mean something like "[I/You/They] Drink water", <fèsĭ TÀMYÀ> with the stress/emphasis on <tàmyà> instead would mean something more like "Liquid food", as <fèsĭ> has adjectival and noun meanings and <tàmyà> has verbal and noun meanings, among possibly other meanings. And the stress/emphasis in both of these examples marks said words as nouns. Word stress/emphasis is not marked in any way.
OtherNasal consonants can be informally pronounced as their respective place-of-articulation stop (/m-/>[b-] /n-/>[d-] /ŋ-/>[g-]) word initially
Intervocalic /n/ can be informally pronounced as [ɽ], [(Ṽ)ɽ̃Ṽ], [nd], [ɳɖ], and also as a retroflex percussive with a voiced retroflex stop release
Informally /v/ (and possibly /f/) is pronounced [w] after a vowel and in some dialects always as [w]
And also all voiceless stops, including the labialised ones and affricates too, are aspirated (while voiceless stops aren't
Orthography
Below is the orthography for Anmevigian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AnmevigianOrthography [edit]
Pp
pw
/p/
Bb
bw
/b/
Ṕṕ
/pç/, /pi/
Cc
cw
/t͡s/
Čč
čw
/t͡ʃ/
Ff
/v/, /f/
Mm
mw
/m/
Xx
/kʷ/, /ku/
Qq
/c͡ç/, /ki/
Dd
/t͡s/
Ḑḑ
ḑè
/d/
Nn
nw
/n/
Ńń
ń
/ɲ/
Kk
kw
/k/
Ss
sw
/s/
Śś
śà
/s/
P̌ p̌
/pu/, /pʷ/
Yy
/ɦ/, /ɽ/1, [h]2
Y̌ y̌
dòñ yw
/ɽ/3
Ýý
ý
/ç/
Ŧŧ
ŧw ŧòkn
/s̠/
Šš
šw
/ʃ/
Ll
lw
/l/
Tt
/t͡s/
Ţţ
ţà
/t/
Ii
/j/, /i/, [ʝ]4
Ìì
/i/
Ññ
ñ
/in/
Íí
dòñ i
/i:/
Rr
rw ròmr:
/s̠/
Ŋŋ
ŋw
/ŋ/, [ɟ]5, [g]6
Ww
w wmĭ
/ɘ/, [ʕ]7
Uu
u
/u/, /w/
Ùù
/u/
Ÿÿ
dòñ ÿ
/y/, [ɥ]
Üü
ü üx
/y/, [ɥ]
Aa
a
/a/
Àà
/a/
Áá
á má
/a:/
Ä̇ ä̇
a kèkat
/æ/
Ȧȧ
/æ/
Ee
e
/ɛ/
Èè
/ɛ/
Ää
ä
/ɘ/
Oo
o
/ɔ/
Òò
/ɔ/
Ö̇ ö̇
o kèkat
/œ/
Ȯȯ
/œ/
Ïï
w dòñ kèkat
/ɘ:/
։
ufè-kèk
/:/
Ĭĭ
aĭ-kèk
/ʲ/
Ŭŭ
ràr-kèk
/ʷ/
ẞß
dòñ dè/tà
/t͡s:/
Œœ
œ
/ʌ/
Şş
ş
/as/
Ḿḿ
ḿw eḿ
/m/
Éé
/ɛ:/
ƺ
ƺ
/ʃɔ/
ɴ
ɴ
/nɛ/
Ƞƞ
ƞ
/ɔn/
ʏ
ʏ
/y/
'
stress marker
//
✔ Shown in correct order [change]
 1. [ɾ̱̊]
 2. word initially
 3. [ɾ̱̊]
 4. in onset
 5. before /i/
 6. in onset
 7. semivowel equivalent
Additional NotesThe romanisation is officially all lowercase

The letter <ä> has in a lot of the words that it would have been traditionally used replaced with <w> instead, as they sound identical, some exceptions being <äs:àrš>, <äxìc>, & <aĭä(~aĭw)>
The letter <ä̇> ("a" with three dots above, like this ∴) is commonly also shifting into <w>/ɘ/ word initially and being respelled so, an exception is <ä̇š>/æʃ/[æʃ~aʃ~ɛʃ~ɘʃ], as opposed to the merger of <ȧ> (which is the same letter sound, but the other form of it) as [a~ɛ] instead of [ɘ] in most dialects
Latest 8 related articles listed below.
Some ANM memes 17-Jul-23 05:58
Lessons (1)
1Lesson #1
Typological information for Anmevigian

Animacy distinctionsAnimate/Inanimate
Base counting systemSenary (6)
Noun numbersSingular/Dual/Plural
Past tense remoteness2-3 degrees of remoteness

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 13-Jun-24 22:48 | Δt: 6933.6259ms