cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Kyuren [KYUR]
47▲ 47 ▼ 0
LotM Winner Typology Functional 5,495 words
[view flag info]
Kyuren
Կշուրներեն
[kəʃurɲeren]
Registered by [Deactivated User] on 1 January 2020
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
About Kyuren


Kyuren (Natively Կշուրներեն Kşurneren) is an Iranian language of the West North-Central Branch spoken by Kurds in Armenia's Syunik Province. It is spoken by about 9,000 people in the province as well as by 6,000 people in Mianeh County, Iran. The language is most closely related to Kurdish, and includes some Old Armenian, Persian, and Turkic borrowings.

Կշուրնե (Րըտսակ․ Կշուրներեն Kşurneren) ջըվախը ֆարսիյե շեխ կւար֊մըճօնար պօխտար, կե ըվ գոտօ բե կուրդօն ան Դօխը Ճունիկը Հայաստան։ Ըվ գոտօ բե տաղրիբ 9,000 շասօն ան դօհ եմ֊խամ բե 6,000 շասօն ան Դօխը Միյօնեհ, Իրօն։ Ջըվահ բիսատ նեզդեխե ատ Կուրմանջի, ու կետատէյ աջ Հայերեն Կավան, Ֆօրսի ու Տուրկի ւեվէ։

------------------------

ԽԷՐԱԿԱՆ - GRAMMAR

Features:
- As with most of my a posteriori creations, I try to provide an etymology for every single word in the dictionary.
- SOV, fusional, split-ergative in the past tense.
- Nouns distinguished by animacy and take 4 cases (NOMNominative (case)
TRANS subject, INTR argument
, ACCAccusative (case)
TRANS direct object; patient
, CNSConstruct state
noun being possessed
, VOCVocative (case)
'O [addressee]'
) across two numbers (SGSingular (number)
one countable entity
, PLPlural (number)
more than one/few
)
- Verbs conjugate to two tenses (PSTPast (tense)
action occurred before moment of speech
, NPSTNon-past (tense)
present, continuous and future
) and two aspects (PFVPerfective (aspect)
completed action
, IPFVImperfective (aspect)
'interrupted or incomplete'
), as well as three moods (IMPImperative (mood)
command
, CONDConditional (mood)
would
, OPTOptative (mood)
'wish, hope'
)
- Verbs often have irregular present and past tense roots/stems. For example, the verb ւարտր wartr has the present tense stem ւար war and the past tense stem ւատ wat. Note: where it says "present root" in the dictionary, it's actually non-past.
- Ambipositions, i.e., circumfixed adpositions
- Fucking allophony everywhere
- Ridiculously short imperatives
- Written in the glorious Հայոց Այբուբեն!
Sample of Kyuren[view] Ըն կարմի բե սիբ մեջ ըւատակ։

I ate a worm with an apple in it.
[view all texts]
Latest vocabulary
ոդիadjregular
տրաստnintroduction
Sound samples in Kyuren
Some sound samples of Kyuren. Maximum of 6 shown. Click the links to see the full texts.
Ւախտանւահ մարջ, կե ատ ստեր դոստի ըգեզակ ճկա, ու մարջ վանամի շա։ Մարջ ու ստեր թո խալը ջո աջի սպանր...
Once upon a time, there was a man who became a friend with a ghost, and the man was a monk. The m...
Գեր ան դուջեհ տո գլդ նեբախտար մօրգնա կուն ւիաբու կոս կկ խօկւարա բե կեր բու անտէն գնա։ Ու նօ դոստօն տ...
Burn in hell you motherfucking unlucky bitch ass weeb cunt shit eating cuck with a dick for a fuckin...
Ջենճ եկ կակտմ, ըվօ դոկ ներականե, ճանմ, ջոշոտ դոստօնը մե դորջակմակ ջոր ըն գադայատը մե ըխաճակ։ [կուլգէ...
I'm obviously just kidding, these are both fake, I know how much it would disappoint my friends if I...
Warning: Link provided is not a supported filetype (wav, ogg, mp3). You can navigate to the link provided at your own risk.
Պօտեճօնը մե ըն րանխինդէ, Վեշախարուն։ Մեթ֊ե լեր գո՞տի։
My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same?
Րոջը 6 կարանտինը կորոնավիրուս, նօ գոտմակ ատ դիջե ջիվան ան մօխն 8։
Day 6 of coronavirus quarantine, haven't spoken to another human in 8 months.
Ճանի նօնշայ վէ նօ ճարտանօ ասակ ըվօ նեբեյշօ։
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Language family relationships
Language treeIranian
 ⤷ Proto-Iranian
  ⤷ West
   ⤷ North-Central
    ⤷ Old Kyuren
     ⤷  Kyuren
[view] About IranianHistorical Iranian languages are grouped in three stages: Old Iranian (until 400 BCE), Middle Iranian (400 BCE – 900 CE), and New Iranian (since 900 CE). Of the Old Iranian languages, the better understood and recorded ones are Old Persian (a languag...
[edit] [view] Բարբարը Մեղրի (Meghrani)Spoken in the town of Meghri. The urbanized version of Kyuren, it contains many Armenian borrowings, and less Kurdish/Persian ones, as opposed to the more southern dialects spoken in many villages.
[edit] [view] Բարբարը Միյօնեհ (Mianehi)The dialect of Kyuren spoken in Mianeh County, Iran. It contains many more Persian and Kurdish borrowings, and less Armenian ones. This variety is also usually written in the Arabic script.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n     [ɲ]1   [ŋ]2  
Plosive p b     t [tʲ]3 d         k kʷ g  
Fricative   f v θ̞ ð̞ s z ʃ [ʒ]4 ɕ     x ɣ (h)5
Affricate           [t͡ɕ]6 d͡ʑ        
Lateral approximant       (l)            
Approximant             j w    
Trill       r            
 1. Before front vowels, allophone of /n/
 2. Before velar consonants, allophone of /n/
 3. After /l/, allophone of /t/
 4. Before /n/, allophone of /z/
 5. Word finally, before front vowels, allophone of /x/
 6. Word finally, allophone of /d͡ʑ/
VowelsFrontCentralBack
Close i [ɨ]1 u
Close-mid e   o
Mid   ə  
Open-mid ɛ   [ɔ]2
Near-open [æ]3 [ɐ]4  
Open a   ɒ
Polyphthongs oʊ̯ uɪ̯ eʊ̯ eɪ̯ aɪ̯ oɪ̯ aʊ̯
 1. Before nasals, allophone of /u/
 2. Before velar consonants, allophone of /a/
 3. Before a consonant and e, allophone of /a/
 4. Before nasal consonants, allophone of /i/
Syllable StructureKyuren syllable structure is fairly allowing, and generally has the shape of (L)(S)(L)V(L)(S)
L - liquids, nasals, fricatives
S - stops, affricates
Stress informationStress in Kyuren is sometimes unpredictable, but generally is initial. Oftentimes the stress falls on է, օ, and the allophone [æ], and as a rule never falls on ը unless it is the only vowel. Borrowed words retain their original stress.

Examples:

- մանդէ [manˈdɛ] "tired"
- արօն [aˈrɒn] "tradition"
- խազենա [ˈxæzena] "price"
- պանդէմիյա [panˈdɛmija] "pandemic"
- Կամերուն [kæmeˈrɨn] "Cameroon"
- ջնա [d͡ʑəˈna] "despite"
- մերաբօն [ˈmerabɒn] "generous"
- բումի [ˈbɨmi] "land"
- դայար [ˈdajar] "office"
Orthography
Below is the orthography for Kyuren. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 KyurenOrthography [edit]
Աա
այբ
/a/, [æ]1, [ɔ]2
Բբ
բեն
/b/
Գգ
գիմ
/g/
Դդ
դա
/d/
Եե
յեջ
/e/
Զզ
զա
/z/, [ʒ]3
Էէ
էկ
/ɛ/
Ըը
ըտ
/ə/
Թթ
թո
/θ̞/
Ժժ
ժէ
/ð̞/
Իի
ինի
/i/, [ɐ]4
Լլ
լուն
/l/5
Խխ
խէ
/x/
Կկ
կեն
/k/
Կւ կւ
կւան
/kʷ/
Հհ
[h]6
Ղղ
ղէ
/ɣ/
Ճճ
ճէ
/ɕ/
Մմ
մեն
/m/
Յյ
յի
/j/
Նն
նու
/n/, [ɲ]7, [ŋ]8
Շշ
շա
/ʃ/
Ոո
վո
/o/
Ու ու
ուս
/u/, [ɨ]9
Պպ
պէ
/p/
Ջջ
ջէ
/d͡ʑ/, [t͡ɕ]10
Սս
սէ
/s/, [ʒ]11
Վվ
վեւ
/v/
Տտ
տուն
/t/, [tʲ]12
Րր
րէ
/r/
Ււ
խուն
/w/
Օօ
օտ
/ɒ/
Ֆֆ
ֆէ
/f/
✖ Unknown alphabetical order [change]
 1. Before a consonant and e
 2. Before velar consonants
 3. Before /n/
 4. Before nasal consonants
 5. loan words only
 6. Word finally, before front vowels, loan words only
 7. Before front vowels
 8. Before velar consonants
 9. Before nasals
 10. Word finally
 11. Before /n/
 12. After /l/
Latest 8 related articles listed below.
Բայի Նեխանդելե Կշուրնե - Kyuren Irregular Verbs
basically the nasty part of the language
19-Dec-21 20:12
Խէրականը Կշուրնե - Kyuren Grammar
imagine beautiful persian and beautiful armenian. then there...
19-Dec-21 20:08
Այբուբենը Կշուրնե - Kyuren Alphabet
the most sinful writing system ever created
12-Mar-21 07:27
Բեկուրմատ Կշուրնե - Kyuren Derivation
how to build fluffy cute words in this language
12-Mar-21 07:25
Կուլտուրը Կշուրնե - Kyuren Culture
i.e. who speaks this awful language and how you can sound li...
12-Mar-21 07:24
LotM - Jun 20: Kyuren
Happy June! litrobotix's Kyuren takes the cake as the LotM. ...
01-Jun-20 20:12
Lessons (2)
1Kyuren Lesson #1
2Kyuren Lesson #2
Typological information for Kyuren

GendersAnimate/Inanimate
Morphological typologyFusional
Morphosyntactic alignmentSplit Ergative
Number of nominal casesFour cases
Primary word orderSOV

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 21-May-24 06:53 | Δt: 497.838ms