cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Phaipang [HPA]
0▲ 0 ▼ 0
New 34 words
[view flag info]
Phaipang
Pháy'păng
[fâʊpǎŋg]*
Registered by DingusKhan35 on 22 September 2018
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Phaipang Phaybang is my first tonal language.
Sample of Phaipang[view] Wă xí bàï-ròpāng ta.

I am 2 cats.
[view all texts]
Latest vocabulary
bǎtángnsnake
tāmănngarden
Language family relationships
Language treeNeosinaic
 ⤷ Neosinaic Languages
  ⤷ Occidental Neosinaic
   ⤷  Phaipang
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n              
Plosive p b     t d           k g ʔ
Fricative   f   s z ʃ ʒ ʂ   ç   ɣʲ  
Affricate       t͡s t͡ʃ d͡ʒ   t͡ɕ        
Lateral approximant       l              
Approximant               j w    
Flap       ɾ              
Click     ǀ         ǂ   ʞ  
Blends ɱb ŋg ŋd
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close   ɨ ɨ: ɨ̌ ɨ̂ ɨ̄ ɨ̌   uˑʷ ûˑʷ ūˑʷ ǔˑʷ uʷ: ǔʷ
Near-close     ʊ ʊ: ʊ̌ ʊ̂ ʊ̄ ʊ̌  
Open-mid ɛ ɛ: ɛ̌ ɛ̂ ɛ̄ ɛ̌     ɔ ɔ: ɔ̌ ɔ̂ ɔ̄ ɔ̌
Open a a: ǎ â ā ǎ      
Orthography
Below is the orthography for Phaipang. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 PhaipangOrthography
Aa/a/Àà/ǎ/Áá/â/Āā/a:/Ăă/ǎ/Bb/b/Èè/ɛ̌/Éé/ɛ̂/Ðð/ç/Òò/ɔ̌/
Óó/ɔ̂/Ùù/ǔˑʷ/Úú/ûˑʷ/Ỳỳ/ʊ̌/Ýý/ʊ̂/CH ch/t͡ʃ/Ǎǎ/ā/Ǒǒ/ɔ̄/Ǔǔ/ūˑʷ/Dd/d/
Ee/ɛ/Ȳȳ/ʊ:/Gg/g/Hh/ɣʲ/Ii/ɨ/Ĭĭ/ɨ̌/Īī/ɨ:/Ìì/ɨ̌/Íí/ɨ̂/Îî/ɨ̄/
Jj/ʒ/JH jh/d͡ʒ/Kk/k/Ll/l/Mm/m/MB mb/ɱb/Nn/n/ND nd/ŋd/NG ng/ŋg/Oo/ɔ/
Pp/p/PH ph/f/Qq/t͡s/QH qh/ʞ/Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/Uu/uˑʷ/Ww/w/Xx/ʂ/
XH xh/ǂ/Yy/ʊ/Y̆ y̆/ʊ̌/Y̌ y̌/ʊ̄/Zz/z/Ōō/ɔ:/Ŏŏ/ɔ̌/Ūū/uʷ:/Ŭŭ/ǔʷ/Ēē/ɛ:/
Ĕĕ/ɛ̌/Ěě/ɛ̄/ʻ/ʔ/Ïï/j/Cc/ǀ/SH sh/ʃ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 06-Mar-21 05:20 | Δt: 257.1511ms